ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αρ. πρωτ. 8224/27-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Συντήρηση εξοπλισμού ακτών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Συντήρηση εξοπλισμού ακτών» από Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 έως και Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.935,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

ΜΕΛΕΤΗ
Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.