ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου», με προϋπολογισμό 520.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, με προϋπολογισμό 445.086,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 5/11/2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρτσινεβέλου Φιλοθέα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η ή 2η ή 3η εφόσον αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής ως νομός έδρας ή ως δεύτερος νομός, ο νομός Κυκλάδων, στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.010,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Νάξου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ.

Σχετικά Έγγραφα
Σχέδιο 1
Σχέδιο 2
Σχέδιο 3
Σχέδιο 4

Τεχνική Έκθεση
Εξώφυλλα Τευχών
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Διακήρυξη
Τιμολόγιο Μελέτης
Συνοπτικός Προϋπολογισμός ανά Τοπικό Διαμέρισμα
Συνοπτικός Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός ανά Τοπικό Διαμέρισμα
Προϋπολογισμός
Προμέτρηση

ΤΣΥ Γενικά
ΤΣΥ Χωματουργικά
ΤΣΥ Αποχέτευση Ομβρίων
ΤΣΥ Αποχέτευση Ακαθάρτων
ΤΣΥ Επιστρώσεις
ΤΣΥ Σκυροδέματα
ΤΣΥ Οδοστρωσία
ΤΣΥ Ασφαλτικά
ΤΣΥ Υδρεύσεις
Εξώφυλλα ΓΤΣΥ


 

Comments are closed.