Συντήρηση επισκευή και έλεγχος αλεξικέραυνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 4/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 22919
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: κ. Στέφανο Λαμπαδάκη

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση επισκευή και έλεγχος αλεξικέραυνων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση επισκευή και έλεγχος αλεξικέραυνων» από Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου έως και Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 14.918,19 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.