Συντήρηση – επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή  19 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Συντήρηση – επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Κ.Α. 25-6265.010 (Συντήρηση – επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

CPV: 50411100-0

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.