Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 11/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου 21034/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                 1. ΛΕΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                    ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληρφορίες: Βερύκοκκος Στ.                                                                                                                          2. ΝΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Τηλ.: 22853-60132                                                                                                                                             ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Fax: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την προμήθεια υλικών για την «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

Προμήθεια υλικών για την «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»

Κ.Α. 15-6265.001 [Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών

και λοιπού εξοπλισμού κτλ.]

CPV: 03419100-1 – Προϊόντα ξυλείας

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προσφορές υποβάλλονται ανεξαρτήτως επιλογής αριθμού τμημάτων, αλλά για ολόκληρη την ποσότητα που αναφέρεται σε κάθε τμήμα. Ο ανάδοχος βαρύνεται για την αποστολή και μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)

  2. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

 

Ο Δήμαρχος καα,

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τεχνική μελέτη
  2. Δήλωση όρων

 

Σχόλια are closed.