ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος,23/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.:9801
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση του προϋπολογισμού προσφοράς της υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2013” Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, που αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται, με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την κατά νόμο σχετική αδειοδότηση, όπως αναλυτικά στη διακήρυξη αναφέρεται, για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχημάτων ή μηχανημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/08/2013, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και από ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, στις 19/08/2013, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. 
Η προσφορά παραμένει σταθερή, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την υπογραφή της  ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού προϋπολογισμού, λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών της.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της συμβατικής δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α, της κάθε κατηγορίας εργασιών επισκευής και συντήρησης, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων ή επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης, εφόσον υπάρχει συνολική συμμετοχή και  ν’ απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης για να λάβουν πλήρη γνώση οι ενδιαφερόμενοι και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (τηλ. 22853-60106) καταβάλλοντας δέκα ευρώ (€10) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». 
Τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται έως και την  08/08/2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Comments are closed.