ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος,  25/09/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.: 17925  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2014΄΄ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση έκπτωση επί τοις εκατό (%) ανά κατηγορία – ομάδα δαπάνης για την  εργασία: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014” Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, που αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται, με αντικείμενο εργασιών την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 344.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και αφορά τα έτη 2014, 2015 και 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την κατά νόμο σχετική αδειοδότηση, όπως αναλυτικά στη διακήρυξη αναφέρεται, για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχημάτων ή μηχανημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6/11/2014, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία,  θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, της κάθε κατηγορίας – ομάδας εργασιών επισκευής  και  συντήρησης, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων ή επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης, εφόσον υπάρχει συνολική συμμετοχή και  θ’ απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά παραμένει σταθερή, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος/οι υπογράφει επιμέρους σύμβαση, με το Δήμο, για την κατηγορία – ομάδα εργασιών επισκευής και συντήρησης στην οποία αναδείχθηκε από το διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, από την υπογραφή της.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 25-09-2014.          
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο/ους.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ν. Μαχαιρώτης, τηλ.: 22853 60106).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.