Συντήρηση και επισκευή πινακίδων οδικής σήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Νάξος, 23/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: οικ.23946
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                            Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                 Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
Πληροφορίες : Αικ. Φραγκίσκου
Τηλέφωνο: 2285360145
FAX: 22850-23570
Email: kfragkiskou@naxos.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή πινακίδων οδικής σήμανσης»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.001,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή πινακίδων οδικής σήμανσης», από σήμερα Δευτέρα 23-12-2019 έως και την Δευτέρα 30-12-2019 και ώρα 10:00π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας ή σε περίπτωση που δεν το τον διαθέτει ότι θα τον ενοικιάσει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα
5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου

Παροχή υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή πινακίδων οδικής σήμανσης
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 6.001,60€

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχoς
Λιανός Δημήτριος

Συνημμένα:
1. Η σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.
2. Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Comments are closed.