Συντήρηση και Επισκευή των οργάνων γυμναστηρίου της κλειστής αίθουσας του ΔΑΚ Νάξου για το έτος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                  Diadromos.gr
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για τη Συντήρηση και Επισκευή των οργάνων γυμναστηρίου της κλειστής αίθουσας του ΔΑΚ Νάξου για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για τη Συντήρηση και Επισκευή των οργάνων γυμναστηρίου της κλειστής αίθουσας του ΔΑΚ Νάξου για το έτος 2021, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 2.988,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6265.005 έτους 2021, ως ακολούθως:

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης για τη Συντήρηση και Επισκευή των οργάνων γυμναστηρίου της κλειστής αίθουσας του ΔΑΚ Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.