Αρ. Πρωτ.: 12988/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC013102324

 

Προς:

Νανά Νικόδημο

Ξυλουργικές Εργασίες

Εγγαρές Νάξου

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συντήρηση ξύλινου πεζόδρομου Αγ. Νικολάου»,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 30-6262.012, με ποσό ύψους 7.998,00 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ

Χωρίς ΦΠΑ

1
Εργασία αντικατάστασης τάβλας από σουηδική ξυλεία πεύκης μήκους 1,80m, πλάτους 14cm και πάχους 3,4cm
ΤΜΧ 330 17,00 5.610,00
2 Εργασία αντικατάστασης δοκού βάσης από σουηδική ξυλεία πεύκης μήκους 1,75m και διατομής 9,5×5,5cm ΤΜΧ 20 12,00 240,00
3 Εργασία αντικατάστασης δοκού σκελετού από σουηδική ξυλεία πεύκης μήκους 1,30m και διατομής 7,5×5,2cm ΤΜΧ 60 10,00 600,00
ΣΥΝΟΛΟ 6.450,00
ΦΠΑ 24% 1.548,00
  ΤΕΛΙΚΟ 7.998,00

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Συντήρηση ξύλινου πεζόδρομου Αγ. Νικολάου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
  4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση: «Α) Συμφωνώ με τις απαιτήσεις της Μελέτης, Β) Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη Μελέτη»

 

Ο Δήμαρχος,

 

 

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.