ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 25/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου 22102/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                      Προς:   HACH LANGE
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ»

 

Κ.Α. 25-6265.007  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ)

 

CPV: 50430000-8 [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακριβείας]

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

 

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
  5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

 

 

Συνημμένα:

  1. Τεχνική μελέτη
  2. Υπεύθυνη δήλωση
  3. Δήλωση όρων

Σχόλια are closed.