Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Νήσου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος, 16 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. Πρωτ.: 11024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ.: 2285360100
FAX : 2285023570

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αριθμ. Διακ. 11023/16-07-2018 )

Υπηρεσία: «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Νήσου Νάξου». ( CPV: 50000000-5).

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Νήσου Νάξου». ( CPV: 50000000-5). Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 247.876,00€ με το Φ.Π.Α. , δωδεκάμηνης (12) διάρκειας.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
01/08/2018 και ώρα 08:00 π.μ.
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
27/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
31/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».

Συνημμένα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχόλια are closed.