Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ. Σχοινούσας                                                                                                              αρ.πρωτ:5932/2021
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος                                                                     ΠΡΟΣ: Νομικό Θεόδωρο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης
Δ.Ε. Σχοινούσας

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Σχοινούσας» » από Παρασκευή 23 Απριλίου έως και Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.754,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτος

Σχόλια are closed.