Συντήρηση περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                              Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών          Σαντοριναίος Ιωάννης / Μεταλλικές Κατασκευές
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης συντήρησης περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων
για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης συντήρησης περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 5.977,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6262.010 έτους 2021, ως ακολούθως:

15-6262.010  [Συντήρηση περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ.]

CPV 44110000-4 [Κατασκευαστικά υλικά]

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΚΟΣΤΟΣ (€)
1 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περίφραξης εξωτερικών χώρων ρομβοϊδές καρέ Διαστάσεις:

Οπές 50×50mm,

πάχος σύρματος 3mm (ρολό 15,00 m)

τμχ. 9 135,00 1.215,00
2 Γαλβανισμένο σύρμα

πάχος 2,2 mm

Μέτρα 70 1,8 126,00
3 Σιδηροσωλήνες για μεταλλική περίφραξη kgr 60 2,5 150,00
4 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους kgr 60 5,49 329,4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.820,40

 

5 Εργασία τοποθέτησης Υπηρεσία 1 3.000,00 3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.820,40
ΦΠΑ 1.156,90
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 5.977,30

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης συντήρησης περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.