Συντήρηση περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών για τη

«Συντήρηση περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

 

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
  5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος
καα

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

 

  1. Τεχνική μελέτη
  2. Δήλωση όρων
  3. Υπεύθυνη δήλωση

Σχόλια are closed.