Συντήρηση Σιντριβανιών (επισκευή, συντήρηση, στεγάνωση Πλατείας Ευριπαίου/Πρωτοδικείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 26/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                    Αριθμός Πρωτοκόλλου : 22179/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                       Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                         Γεώργιος Γρατσίας & ΣΙΑ ΕΕ
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                                                                                                                                Ολοκληρωμένες Λύσεις
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, εντός 5 ημερολογιακών ημερών και ώρα 10.00 π.μ. ως ακολούθως:

 

Συντήρηση Σιντριβανιών (επισκευή, συντήρηση, στεγάνωση Πλατείας Ευριπαίου/Πρωτοδικείου), συνολικής δαπάνης εργασίας και υλικών: 2.994,60€ (επισυνάπτεται αναλυτική Μελέτη με απαιτούμενες εργασίες)

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και για την μεταφορά τους στο σημείο τοποθέτησης με έξοδα/μέσα μεταφοράς του αναδόχου.

 

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Οικονομική προσφορά
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ
  4. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση[1] και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο διαχειριστή της εταιρείας
  5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με τα ζητούμενα της ανάθεσης)

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τεχνική περιγραφή
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 

 

 

 

 

[1] Σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

Σχόλια are closed.