ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ αρ.πρωτ 23310/09-12-2020
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση συστημάτων ασφαλείας .

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά και τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης ,για συντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε χώρους ευθύνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 10:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω συντήρηση, παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή της υπηρεσίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.