ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   17/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                         Αριθμός Πρωτοκόλλου  24198/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                               Προς: Νεκτάριο Χουζούρη
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                Ψυκτικές Εργασίες
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία
«Συντήρηση συστημάτων και εξοπλισμού ψύξης – θέρμανσης κτιρίων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ποσό των 16.783,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
  5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

    ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.