Συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 20986/18-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς : Γαβαλά Ευάγγελο
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ηρακλειάς

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε
οικονομική προσφορά για τη : «Συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ηρακλειάς» από Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 έως και Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.988,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.