ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος:24/08/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ.Πρωτ:10508
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων                          

Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση των  δικτύων ύδρευσης και της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ της Δημοτικής Ενότητας Νάξου και Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι όροι της παρούσας καταρτίστηκαν με τις υπ' αριθ 94 /2011 και 128/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Άρθρο 1ο

1.1       Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9/9/2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα έναρξης 11:30 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 12:30 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά την πάροδο της οποίας δεν γίνεται δεκτή καμιά προσφορά εκτός εάν ο διαγωνισμός συνεχίζεται ανελλιπώς και πέραν της ώρας αυτής.

1.2       Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

1.3       Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν  οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.4       Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα (διακήρυξη), παραδίδονται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.

1.5       Εφ' όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού , αυτές παρέχονται δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο δύο ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης (τηλ. πληροφοριών 2285360155).

1.6       Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 16/9/2011 την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 
Άρθρο 2ο

Δημοσιότητα διαγωνισμού

2.1       Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση:

α) στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

β)  σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά.

γ) σε μία ειδική εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών.

2.2       Αντίγραφο περιλήψεως της παρούσας διακήρυξης να αποσταλεί για τοιχοκόλληση στην αρμόδια υπηρεσία (ΤΥΔΚ) της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.

2.3       Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου e-naxos.eu

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3548/07). 

 

Άρθρο 3ο

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

3.1       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού  και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.

 

Άρθρο 4ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

4.1       Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

4.2       Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Οι Έλληνες πολίτες:

1.      Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

2.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.      Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι από το οποίο να προκύπτει το ειδικό με το δημοπρατούμενο έργο επάγγελμα τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

4.      Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να ισχύουν κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.

5.         Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου διμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι:

Α) έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου και ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση με δήλωσή τους ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται και τα οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει , αποδεχόμενη ή μη την προσφορά.

Β) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό , εφόσον του ζητηθούν από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που δεν αφορά ζητούμενο από την διακήρυξη δικαιολογητικό συμμετοχής.

Δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Σάββατα, Κυριακές, αργίες κλπ).

7.         Πίνακα εκτελεσθέντων και εκτελούμενων παρόμοιων εργασιών των τριών τουλάχιστον προηγούμενων ετών.

8.  Βεβαίωση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον από ένα ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ για παρόμοιες εργασίες που εκτέλεσαν ή εκτελούν.

β) Αλλοδαποί:

1.         Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

2.         Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.         Πιστοποιητικά της κατά περίπτωσης αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

4.         Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

1.         Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου το οποίο θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.         ΦΕΚ σύστασης εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες.

 

 

 

δ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες

1.         Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία

2.         Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3.         Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.

4.         Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

4.3       Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών.

Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

 

Άρθρο 5ο . Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

5.1       Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  εκτός του Φ.Π.Α. ήτοι 1.551,72€

5.2       Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

5.3       Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία είναι 5%,  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

5.4       Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο  που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

(1)        Την ημερομηνία έκδοσης.

(2)        Τον εκδότη.

(3)        Τον Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται.

(4)        Τον αριθμό της εγγύησης.

(5)        Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

(6)        Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

(7)        Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

(8)        Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

(9)        Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

(10)      Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(11)      Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

(12)      Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση  απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β.  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 6ο . Προσφορές.

6.1       Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις :

(1)   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

(2)   Η επωνυμία του Δήμου.

(3)   Ο αριθμός της διακήρυξης.

(4)    Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

(5)   Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής συσκευασμένα μέσα σε ένα καλά κλεισμένο ντοσιέ για αποφυγή διασκορπισμού τους. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

6.2       Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται παραπάνω.

6.3       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6.4       Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

6.5       Δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.6       Οι προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα είναι γραμμένα στην Ελληνική και μόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά.

6.7       Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφής απορρίπτονται.

Άρθρο 7ο . Τρόπος υποβολής των προσφορών.

7.1       Όσοι λάβουν  μέρος στον διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παρίσταται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο, ο οποίος, εκτός της ταυτότητάς του, θα καταθέτει κατά την δημοπρασία πρακτικό πληρεξουσιότητας του Δ.Σ. της εταιρίας που θα εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρίας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό για την ανάληψη του δημοπρατούμενου έργου και θα ορίζει ότι ο εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων. Η υπογραφή του εκπροσωπούμενου, θα βεβαιώνεται για το γνήσιο της, από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή (όχι τράπεζα) ή συμβολαιογράφο.

7.2       Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες, συνεταιρισμό, ένωση ή κοινοπραξία, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό, ένωση ή κοινοπραξία.

Στην περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από μια, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

7.3       Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

7.4       Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπει το άρθρο 7.1 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Άρθρο 8ο. Επιλογή αναδόχου

8.1       Μετά την υποβολή προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες.

8.2       Για την επιλογή της ποιο συμφέρουσας προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.

Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή επιθυμητοί.

8.3       Προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές και απορρίφθηκαν, αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής των, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται με ευθύνη του να μεριμνήσει για την παραλαβή των ως άνω.

8.4       Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

8.5       Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, βάσει των οικονομικών στοιχείων των προσφορών που έγιναν αποδεκτές.

8.6      Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εντάξει με τις συμβατικές υποχρεώσεις του από συνεργασία του με προηγούμενους Δήμους.

Άρθρο 9ο . Χρόνος ισχύος προσφορών.

9.1       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9.2       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου χρόνου,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.3       Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο αναδειχθησόμενος μειοδότης.

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο  και να υπογράψει σύμβαση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος, δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχομένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

 

Άρθρο 10ο . Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης.

10.1     Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή κατά της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

a              Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται ουσιαστικός όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής : με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής παράτασης στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.

b               Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το πρακτικό της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων μαζί με τις επί τούτων γνώμη της. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

g                  Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης.

10.2     Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

10.3     Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 11ο. Προσφερόμενη τιμή.

11.1     Με την προσφορά, η τιμή του υπό εκτέλεση έργου δίνεται συνολικά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α.

11.2     Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις % του συνολικού προϋπολογισμού, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία η τιμή θα δίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11.3     Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ενιαία για το σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 12ο . Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

12.1     Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού των εργασιών χωρίς το Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δημοπρασία.

12.2     Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

12.3     Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

12.4     Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

12.5     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Άρθρο 13ο . Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών.

13.1     Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με το ανάλογο  προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δε θα υπερβαίνει το όριο των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

13.2     Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου κατά  δέκα (10) ημέρες πέραν της συμβατικής προθεσμίας από την ανακοινωθείσα από τον Δήμο ημερομηνία έναρξης εργασιών και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

13.3     Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται ρητά στις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων.

13.4     Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου.

 

 

Άρθρο 14ο . Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης.

14.1     Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011.

14.2     Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου για επιπλέον 2 μήνες μετά την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης.

 

Άρθρο 15ο. Αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης. 

15.1     Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.

 

Άρθρο 16ο .  Άλλα στοιχεία.

16.1     Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

16.2     Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα.

16.3     Ο ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει μέρος ή όλο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό  θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να εκχωρήσεις σε τρίτους.

16.4     Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου θα εκταμιεύεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος του Δήμου κάθε μήνα.

Ουδεμία πληρωμή θα γίνεται στον εργολάβο εάν αυτός δεν έχει προσκομίσει προηγουμένως τις καταστάσεις προσωπικού που απασχολεί (ο αριθμός του οποίου καθορίζεται στο Κεφάλαιο Γ. Φυσικό αντικείμενο του έργου) για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Όλο το προσωπικό καθημερινά και κατά τις ώρες εργασίας θα φέρουν τη στολή εργασίας με ευθύνη του εργολάβου σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί παράβαση και θα τιμωρείται με πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά άτομο.

16.5     Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του  αρμόδιου για τις υπηρεσίες αυτές Αντιδημάρχου ,προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του.

16.6     Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

 

 Άρθρο 17ο Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:  

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

β) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006)

γ) Του Π.Δ. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α') :  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 

δ) Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».

ε) Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

 

Άρθρο 18ο Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους των εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

γ) Η προσφορά του αναδόχου.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες για τη «Συντήρηση  των δικτύων ύδρευσης και της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ της Δημοτικής Ενότητης Νάξου και Δρυμαλίας». Ο Δήμος θα αναθέσει μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο στον ανάδοχο που θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την καλή εκτέλεσή του.

Ο εργολάβος που θα αναδειχθεί θα φροντίζει για τη συντήρησή των δικτύων, τη λειτουργία τους και την αποκατάσταση όλων των βλαβών που θα παρουσιάζονται σ' αυτά στις Δημοτικές Ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας καθ' όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς να εξαιρούνται Κυριακές και αργίες.

Ο εργολάβος που θα αναδειχθεί υποχρεούται για:

Ø      την συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς κάθε υλικού, διατομής και μεγέθους, σε οποιαδήποτε περιοχή κατόπιν υπόδειξης του υπευθύνου του Δήμου,

Ø      την συντήρηση και τον καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων των δικτύων ύδρευσης,

Ο εργολάβος υποχρεούται να απασχολεί μηνιαίως από 10 έως 12 άτομα, ο αριθμός των οποίων θα εξαρτάται από τις ανάγκες που διαπιστώνονται για την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών και θα καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Το προσωπικό που θα απασχολείται με την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών θα αποτελείται αποκλειστικά από εργάτες ύδρευσης.

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α., να καταβάλει τα προβλεπόμενα νόμιμα ημερομίσθια – δώρα – επιδόματα – ένδυση κ.λ.π., να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε Τρίτου.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.