ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                            Νάξος, 11/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                        Αρ. Πρ.: 22660
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                      Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                          Σωμαρίπα Ευάγγελο
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                         MEGA – LIFT
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                              Αβαρικιώτη 3
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                                      Γκύζη
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα                                                                                                                                              Αθήνα
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :
Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα Δημαρχείου για το έτος 2020»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 3.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
με την 22365/09-12-2019 Α-1646 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : Ω820ΩΚΗ-899), ο Δήμαρχος Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της εργασίας «Συντήρηση
υδραυλικού ανελκυστήρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο για το έτος 2020», από σήμερα Πέμπτη 12/12/2019 έως και Τρίτη
17/12/2019 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Υπηρεσία : Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα Δημαρχιακού Μεγάρου για το έτος 2020 ενδεικτικού
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 3.200,00 €
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Υπεύθυνη δήλωση που θα παραλαμβάνεται από το γραφείο μας.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και
τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

Ο Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.