Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Εθνικού Σταδίου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αρ. πρωτ. 12507/22.07.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                           Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                             Λουλούδη Λεωνίδα Μον. ΙΚΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία
«Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Εθνικού Σταδίου Νάξου»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ποσό των 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της τεχνικής περιγραφής. (επισυνάπτεται).
2. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.