ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

 

Προς:

 

  1. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΗ
  2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας»

Κ.Α. 30.6262.015 (Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας)

CPV: 90914000-7 (Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Αντιδήμαρχος

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.