ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Νάξος, 13/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ.πρωτ: 11254/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Αικ. Φραγκίσκου
Τηλέφωνο: 2285360145
FAX: 22850-23570
Email: kfragkiskou@naxos.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.990,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου», από σήμερα Δευτέρα 13-07-2020 έως και την Πέμπτη 16-07-2020 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου

Παροχή υπηρεσίας: Συντήρηση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 5.990,44 €

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συν/να:
1. Η σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.
2. Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Σχόλια are closed.