ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16 ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σελίδα |1

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ,
Νάξος, ΤΚ: 84300
Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Νάξος, 27/12/2023

ΠΡΟΣ: κ. Κοντοπίδη Βασίλειο

Τηλέφωνο: 2285026450/2285360128
E-mail: smargariti@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υπηρεσία « «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16 ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Νάξου θα προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16 ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 10.478,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.               ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16 ΚΤΙΡΙΩΝ Υπηρεσία 1 8.450,00 €
    Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24,00% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ:

8.450,00 €
2.028,00 €
10.478,00 €

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 164/2023 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου www.enaxos.eu), μέχρι την 05/01/2024 και ώρα 13.00μμ στo Δημαρχείο Χώρας Νάξου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Νάξος).
Παρακαλούμε να υποβάλετε έντυπο οικονομικής προσφοράς στο όποιο θα υπάρχουν συννημένα τα παρακάτω:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους σας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος με ελάχιστη απαίτηση επαγγελματικών προσόντων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό Σελίδα |2

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i. για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ,αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ε)Υπεύθυνη Δήλωση σας προσφέροντος οικονομικού φορέα περί συμφωνίας του με τους όρους της μελέτης εκτός από τη διάρκεια σύμβασης που επιθυμεί να είναι από 40 σε 90 ημέρες και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην οικονομική προσφορά, οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και η οικονομική προσφορά, θα πρέπει να συνταχθούν με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτρης Λιανός

Συνημμένα:
1. Μελέτη

Σχόλια are closed.