ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων
Χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Φραγκίσκου Αικ.
Τηλέφωνο : 2285360145
Ηλ. ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αποστολή μέσω ηλ. ταχ.: sxoinousa_gas_station@yahoo.com )

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ιστοσελίδα Δήμου
Ηλ. Ταχ.: iservos@naxos.gov.gr

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 1096/11-10-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-1505/11-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΥ8ΩΚΗ-ΑΔΛ – ΑΔΑΜ: 23REQ013566033) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή στο ηλ. ταχυδρομείο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr), προκειμένου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σχοινούσας» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr) και υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Σχετικά έγγραφα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΦΔΣ: SX2302/Α14

Σχόλια are closed.