ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑNAMETAΔΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Προς:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                        ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                        ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ &ΕΠΙΠΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                        ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΤΗΛ:(22850)22588 / ΦΑΞ:24588
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Γεώργιος Σιδερής
Τηλ.: 22853 601114
E-mail: giosid@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑNAMETAΔΟΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 24585/2022 Τεχνική Μελέτη του Γραφείου Πληροφορικής Επικοινωνίας και Τηλεπικοινωνιών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.891,80 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 19-06-2023.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.