ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάξος, 31/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Προς:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Σοϊλέ Αντώνιο
Δ/νση Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Σ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 2285360128
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ»
(CPV): 71314100-3 (Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες).

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης στον ΚΑ 20-6262.001 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 με το ποσό 0,00€, του έτους 2021 με το ποσό 11.160,00€ και του έτους 2022 με το ποσό 1240€ και της διάθεσης πίστωσης στον ΚΑ 70-6162.051 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 με το ποσό 0,00€, του έτους 2021 με το ποσό 7.588,80€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. ΥΔ αντί ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τεχνική Μελέτη

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.