ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        Νάξος, 27/12/2023    ΑΠ 24278
Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ,
Νάξος, ΤΚ: 84300                                 ΠΡΟΣ: κ. Δημάρη Μιχαήλ
Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2285026450
E-mail:sveri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Νάξου θα προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ », ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 14.604,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.               ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσία 1 13.780,30 €
    Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24,00% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ:

13.780,30 €
3.307,27 €
17.087,50 €

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 178/2023 μελέτης της Τμήμα Περιβάλλοντος, (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου www.enaxos.eu), μέχρι την 10/1/2024 και ώρα 13.00μμ στoν Δήμο Νάξου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Νάξος).
Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, με ελάχιστη απαίτηση επαγγελματικών προσόντων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας.
Ε)Υπεύθυνη Δήλωση περί συμφωνίας σας με τους όρους της μελέτης και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Την οικονομική προσφορά σας.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η ΥΔ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθούν με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.