ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2016-2017».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Έχοντας υπόψη την 417/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή, ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανά κατηγορία – ομάδα δαπάνης για την  εργασία: "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2016-2017'', που αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται, με αντικείμενο εργασιών την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 380.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και αφορά τα έτη 2016 και 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού, έχουν:
·         Φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
·         Συνεταιρισμοί
·         Ενώσεις ή Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων,
που έχουν την κατά το νόμο σχετική αδειοδότηση, όπως αναλυτικά στη διακήρυξη αναφέρεται, για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχημάτων ή μηχανημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 03-03-2016, ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-03-2016, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό ένα (1%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, της κάθε κατηγορίας – ομάδας εργασιών επισκευής  και  συντήρησης, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων ή επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης, εφόσον υπάρχει συνολική συμμετοχή και  θ' απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προσφορά παραμένει σταθερή, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο ανάδοχος/οι υπογράφει επιμέρους σύμβαση, με το Δήμο, για την κατηγορία – ομάδα εργασιών επισκευής και συντήρησης στην οποία αναδείχθηκε από το διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες, από την υπογραφή της. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός δέκα έξι (16) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασής της, μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες, πάντα όμως χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας της κάθε ομάδας και χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 27-01-2016.             
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο/ους.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ν. Μαχαιρώτης, τηλ.: 22853 60106).

Συνημμένα αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.