ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    αρ.πρωτ:5971/2021
Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                          ΠΡΟΣ: Ψαρρό Μιχαήλ
Τηλέφωνο:2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης
Δ.Ε. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ Κουφονησίων» από Παρασκευή 23 Απριλίου έως και Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.754,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.