ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΤΟ ΝΟΠΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.396,08€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Συνημμένα έγγραφα

 

Σχόλια are closed.