ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019»
ΤΟ ΝΟΠΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 49.757,85 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 27/2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ,(ΑΔΑ:ΨΗ77ΟΚΕΨ-ΠΔ9)
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφεία ΝΟΠΠΑΠΠΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Προέδρος
Μαρούλης Μιχαήλ

Σχόλια are closed.