Συν διοργάνωση camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών με τον Π.Α.Ο.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 12644/12.07.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013065505

Προς:
1. Ευάγγελος Σπανός & ΣΙΑ Ε.Ε. (διαμονή, φόρος)
2. Μιχαήλ Γεώργιος / Absolut Concept (μπλουζάκια, υλικό έντυπο, διπλώματα)
3. Κιουλαφής Ηλίας / Μέλι και Κανέλα (νερά, φρούτα)
4. Δουκάτο Ο.Ε. (διατροφή)

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Συν διοργάνωση camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών με τον Π.Α.Ο.Κ.»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συν διοργάνωση camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών με τον Π.Α.Ο.Κ.», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Δευτέρα 17/07/2023 και ώρα 15.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.076,31€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 3 μονόκλινα δωμάτια για τους προπονητές  φπα 13% 55100000-1 1.785,60 232,12 2.017,72
2 Φόρος διαμονής 55130000-0 12,00 12,00
3 Mπλουζάκια μακό  100% βαμβακερό (περιλαμβάνει 3 τυπώματα σήμα όνομα ομάδας και το χορηγό Δήμος Νάξου) 18412200-2 844,00 202,56 1.046,56
4 Έντυπο υλικό 18412200-2 806,45 193,55 1.000,00
5 Αναμνηστικά διπλώματα 18412200-2 241,94 58,06 300,00
6 Νερά και φρούτα για τους αθλητές   967,75 232,26 1.200,01
7 Διατροφη προπονητων αθλητών   442,50 57,52 500,02
ΣΥΝΟΛΑ 5.100,24 976,078 6.076,31

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Συν διοργάνωση camp καλαθοσφαίρισης μικρών αθλητών με τον Π.Α.Ο.Κ.» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.