Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (29.097,50)   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου .
To έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»
Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού 5/8/2009 και ώρα 13:00

Διαβάστε την Διακήρυξη

Σχόλια are closed.