Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληρ.: Μαργαρίτη Σταματία
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου, 84300
Τηλέφωνο: 2285360128
E-mail: smargariti@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
ΣΧΕΤ.: (α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α1309/28-4-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», (ΑΔΑ ΑΔΑ ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5).
Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και της ανάγκης για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας στα όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
Συγκαλούμε
το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002 «περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» και την αρ. 1235/7-11-2019 «Απόφαση συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», στις 02 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ.
Σκοπός της συνεδρίασης είναι η εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν θέματα σχετικά με:
1. την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ),
2. την εφαρμογή της ισχύουσας Πυροσβεστικής Διάταξης σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας,
3. την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από το Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,
4. την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
5. τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
6. τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,
7. το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2»,
8. την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολίτων του Δήμου, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. (Μέρος ΧΙ του γενικού σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ 2)
9. Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,
10. την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στους δασικούς δρόμους,
11. την εναρμόνιση του επιχειρησιακού σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ-2 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με το (α) σχετικό, γενικό επιχειρησιακό σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ-2 (επικαιροποίηση του σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ),
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.