ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α)
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
             Νάξος, 6-12-2011                           Αριθ. Πρωτ.:170

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού    Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων»

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ ουν.
2.   Τις διατάξεις  του  Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-12-2009 τ.Α΄).
3.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική     της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.   Την υπ' αριθμ. 22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής             της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο  Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
5. Το υπ΄ αριθμ. οικ.23356/16-5-2011 έγγραφο του Γενικού  Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6.  Την υπ΄ αριθμ. 300/11-10-2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Την υπ΄ αριθμ. 17/28.9.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α».
8.  Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρ. Ν.Π.Δ.Δ«2ος Παιδικός  Σταθμός Δήμου Νάξου»(ΦΕΚ 124/Β΄/18-2-1998) και «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νάξου» (ΦΕΚ 533/Β΄/9-5-2001), όπως τροποποιήθηκαν   μεταγενέστερα.
9.  Το ΦΕΚ1300/16.6.2011/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ.50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που αφορά στη σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:«Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με το διακριτικό τίτλο «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α» δια συγχωνεύσεως των υφιστάμενων αντιστοίχων Νομικών Προσώπων των τέως Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας.

                                                     Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,  που εδρεύει στη Χώρα Νάξου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

«Νομικό  Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

(Για τον 20 παιδικό σταθμό).

Χώρα    Νάξου 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-7-2012

 

1

102

«Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

(Για το  Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο).

Χώρα       Νάξου 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οκτώ(8) μήνες

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Η ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] έχει γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας  και στο χώρο των ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84 300 Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο γραφείο Νομικών Προσώπων, υπ' όψιν κου Βερύκοκκου Σταμάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2285360140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του  καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.    

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                       ΙΑΚΩΒΟΣ  ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ

Comments are closed.