Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Νάξος 15-07-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν,  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη  (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).

 

Το εμπρόθεσμο  των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 16η-07-2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 26η -07-2021 ημέρα Δευτέρα.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Σχόλια are closed.