ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Νάξος, 3/2/2012
Αριθμ. Πρωτ.:1672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ( ΚΩΔ. ΚΕΠ:  46)
του Νομού Κυκλάδων
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α΄234).
2.    Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), με την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.
3.    Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6.    Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.
7.    Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30.12.2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
8.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3672/798/30-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ.
9.    Την υπ' αριθμ. 49/28-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:46), που εδρεύει στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

Προκήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Εμμαν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.