Σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς σχετικά με το ακίνητο ‘Αυλωνίτσα’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Aρ. Πρωτ.: 7469/11.05.2022
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                              Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              Κλουβάτου Ειρήνη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300                                                           Συμβολαιογράφο
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για τη «Σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς σχετικά με το ακίνητο ‘Αυλωνίτσα’»

Διά της παρούσης και σε συνέχεια της απόφασης αριθμού 151/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΝ8ΩΚΗ-ΘΥΡ) της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για τη «Σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς σχετικά με το ακίνητο ‘Αυλωνίτσα’».

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 310,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 00-6111.

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς σχετικά με το ακίνητο ‘Αυλωνίτσα’»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.