ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 06/08/2012
Αρ.Πρωτ. 10998

ΕΡΓΟ:    Ταφή απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Ν. Κυκλάδων 
Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. 2012» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & της ΚΥΑ 69269/5387/90,της ΚΥΑ 69728/824/17.5.96 και τους Ν. 1650/86, Ν. 3669/08 & της Εγ.1/25-1-00 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως ισχύουν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 13:00 μ.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2012, την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο χώρο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργασίες ταφής απορριμμάτων σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 190.000,00 €, συν Φ.Π.Α. 9%, 17.100,00 € = 207.100,00 €.
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι για ένα έτος.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 3.800,00 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ,Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του (ΤΣΜΕΔΕ)
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καταβάλλοντας δέκα (10,00) € στο ταμείο του Δήμου ως έξοδα εκτύπωσης. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα μέχρι και την Τετάρτη 22 /08/2012.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   καα
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.