Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 04/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου 20461/2020
Δ
ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

                                                                Προς:
                                                                                                             Φαρατζή Ευδοκία
Υπηρεσίες Συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Τ.Κ. 84300
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.155,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α.Α.Υ Α-1535(ΑΔΑ:Ω78ΣΩΚΗ-Ο61), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου  2020 έως και Δευτέρα  9 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 11.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

 

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)
  2. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  4. Αποδεικτικό ΚΑΔ από το taxis.

5.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 10.155,85 €, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2020 και 2021 ως εξής : α. Με το ποσό των 1.726,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2020 και β. Με το ποσό των 8.429,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2021. 

 

 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Συνημμένα:

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Σχόλια are closed.