ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23834/2023   ΑΔΑΜ: 23PROC014028264

Προς: Βασίλειο Κοντοπίδη Μηχανολόγο Μηχανικό

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης: «Τεχνικός Ασφαλείας» έτους 2024, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6117.005, με ποσό ύψους 9.414,72€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή

 

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή ανά ώρα ΣΥΝΟΛΟ
1 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Ώρες 612,30 12,40 7.592,52
        Φπα 24% 1.822,20€
        Τελικό 9.414,72€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας έτους 2024», ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.), που θα αναφέρει ότι: «Συμφωνώ με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Μελέτης και διαθέτω τις προϋποθέσεις ανάθεσης βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 3 αυτής»

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.