ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/EK

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλ. 2285360127, fax. 2285023570.
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπόψη: κου Απ. Φυρογένη

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της παροχής υπηρεσιών είναι «Τεχνικός Σύμβουλος του Έργου: "Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου"» και ο τόπος της παροχής η Νήσος Νάξος.
II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσληφθεί με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν. 3316/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι η υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας κατασκευής του έργου αποχέτευσης. Ειδικότερα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προβεί σε αναγνώριση, κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της σύμβασης και της κατασκευής του έργου προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί ομαλά και εντός των χρονικών δεσμεύσεων.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές


Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 289.634,40 €.
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 265.498,20 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 και 24.136,20 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (24 μήνες)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 5.793,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 14.482,00 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 2010ΕΠ76700021). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19, ενώ οι απαιτήσεις για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων και στην παράγραφο 21.4 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων                     Γ', Δ', Ε'
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων                      Β' ή Γ'
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
για την κατηγορία μελέτης  13 τουλάχιστον  1 στέλεχος με 12ετή  εμπειρία,
για την κατηγορία μελέτης 9 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 8ετή εμπειρία.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της σύμβασης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση (βαρύτητα 30%)
2. Αποτελεσματικότητα Έκθεσης Μεθοδολογίας και Οργανωτική αποτελεσματικότητα Ομάδας Παροχής Υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Νάξου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  15,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3/8/2011 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 6 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι o Δήμος Νάξου, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 3/6/2011 (ID 2011-077465).

Συνημμένα έγγραφα
Προκήρυξη
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οικονομική Προσφορά
Προεκτιμώμενη Αμοιβή
Εξώφυλο Φακέλου
Τεχνικά Δεδομένα

  Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.