ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
1. Sports Solutions, Κολυμπάδης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Χονδρικό Εμπόριο Αθλητικού Εξοπλισμού

2. Νίκος Θ. Παπανικολάου – «STAMPA», Έκδοση εφημερίδων και περιοδικών-Διαφημιστικά δώρα-εκτυπώσεις ρούχων

3. «NICKAN» ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

4. Μαστρογιαννόπουλο Σ. Γεώργιο
Σύμβουλο Ασφαλίσεων

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τη διοργάνωση του «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3Χ3», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκάξι ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (13.216,78 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.001 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εκπροσώπησης σε ισχύ .
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Το είδη του αθλητικού εξοπλισμού αφορούν στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, το διαφημιστικό υλικό στον 2ο αποδέκτη, τα μετάλλια-κύπελλα-πλακέτες-μπλούζες στον 3ο αποδέκτη και η ασφάλεια αστικής ευθύνης στον 4ο αποδέκτη.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 14/07/2023.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Υ.Δ.

 

Σχόλια are closed.