Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ. 680

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/87) και πιο συγκεκριμένα
• του άρθρου 59 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/Α/85-11.04.2012) σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου αυτού για το εν λόγω άρθρο (Δεύτερο Κεφάλαιο άρθρ. 3) και όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α/133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, και ισχύει σήμερα, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ/Α/134)
• του άρθρου 207 παρ. 19 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/Α/85/11.04.2012) σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου αυτού για το εν λόγω άρθρο (Δεύτερο Κεφάλαιο άρθρο 3) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α/133) και το άρθρο 5 παρ.2.στ. Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ/Α/134/9.8.2019)
• του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ/Α/107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ/Α/40), αναφορικά με την αντιμισθία
• του άρθρου 59 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ /Α/204)
2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ/Β/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014, ΦΕΚ/Β/698/2014) για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.904 κατοίκους
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
5. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπάρχουν τέσσερις (4) Νησιωτικές Κοινότητες που καταλαμβάνουν την έκταση ενός ολόκληρου νησιού (Ηρακλειάς, Σχοινούσσης, Κουφονησίου και Δονούσης)
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β/19-11-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 1167/Α/30-10-2019) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ»
9. Την με αρ. 892/06-09-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν εννέα (9) Αντιδήμαρχοι
10. Την με αρ. 921/13-09-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι
11. Την υπ΄ αριθμ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο ΥΠΕΣ με θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων»
12. Την υπ΄ αριθμ. 1170/31-08-2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
13. Την υπ΄ αριθμ. 1130/31-08-21 Απόφαση Δημάρχου «Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
14. Την υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-21 Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
15. Την υπ΄αριθμ. 1189/2022 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ΄αριθμ. πρωτ. 109/24-6-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)
16. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10948/24-06-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Πρακτικό συνεδρίασης της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «Δύναμη Δημιουργίας»
17. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την ανάκληση ορισμού του κ. Εμμανουήλ Πολυκρέτη ως αντιδημάρχου Σχοινούσσης (υπ΄αριθμ. 1433/4-11-2021 Απόφαση Δημάρχου).
B. Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νομικού Νικολάου ως κατά τόπον Αντιδημάρχου Σχοινούσσης, για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης, με θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.12.2023 και τη μεταβίβαση σε αυτόν των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης της Κοινότητας Σχοινούσσης
• την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της Κοινότητας Σχοινούσσης
• την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην Κοινότητα Σχοινούσσης
• τη συνεργασία με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Σχοινούσσης για την επίλυση των προβλημάτων τους
• την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια των Κοινοτήτων Σχοινούσσης και Δονούσας
Γ. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων αναφορικά με τις αρμοδιότητες ως εξής:
I. Την αφαίρεση της αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια της Κοινότητας Δονούσας από τον κ. Ταγκούλη Ιωάννη.
II. Την αφαίρεση της αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια της Κοινότητας Σχοινούσσης από τον κ. Γαβαλά Ιωάννη.
III. Τον ορισμό χωρίς αντιμισθία του κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ ως καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 1433/4-11-2021 Απόφαση Δημάρχου. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.