Υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο «ΑΤΤΑΛΕΙΑ-ΑΛΑΓΙΑ: ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑ-ΝΑΞΟΣ: ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-08-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 860
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Μ.ΙΚΕ
Ταχ. Κώδικας : 843 00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 95 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Δευτέρα 30-08-2021, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «Υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο «ΑΤΤΑΛΕΙΑ-ΑΛΑΓΙΑ: ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑ-ΝΑΞΟΣ: ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:
A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
με ΦΠΑ Συνολική αξία
με ΦΠΑ
1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΑΤΤΑΛΕΙΑ-ΑΛΑΓΙΑ:ΟΙΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑ ΝΑΞΟΣ : ΟΙΠΑΤΡΙΔΕΣΤΟΥΣΗΜΕΡΑ» 1 3.000,00€ 3.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.