Υλοποίηση της δράσης «Santa Kids» στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1267
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: IONMAR I.K.E.
Ταχ. Κώδικας : 843 00 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Δευτέρα 21-12-2020, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «Δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης «Santa Kids» στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2020» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00€).
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

Ο Πρόεδρος
Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.