Υλοποίηση της θεατρικής παράστασης ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  31-07-2020

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:  644

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: ARTISTIC ESSENCE PRODUCTIONS
Ταχ. Κώδικας 843 00
Πληροφορίες Ρωμανού Πετρούλα                                  
Τηλέφωνο 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Δευτέρα 03-08-2020, 10:00 π.μ.  για την δαπάνη «Υλοποίηση της θεατρικής παράστασης ¨ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ¨», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

με  ΦΠΑ

Συνολική αξία

με ΦΠΑ

1 ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αγρια Δύση» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 04/08 (Χώρα), 05/08 (Μέλανες), 06/08 (Φιλώτι), 07/08 (Δονούσα), 08/08 (Κουφονήσι) και 10/08/2020 (Σχοινούσα).

 

6 1.666,66€ 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

 

Ο Πρόεδρος

 Σέργης  Νικόλαος

Σχόλια are closed.