ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AXION HELLAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος, 28-04-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. Πρωτ.: 442
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                           ΠΡΟΣ: κα Ρούσσου Ευαγγελία – Εστιατόριο
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                           κα Πρασίνου Μαρία – Εστιατόριο
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail: dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Παρασκευή 05-05-2023, 10:00 μ.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AXION HELLAS», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 γεύμα 80 ατόμων: 1 γεύμα * 20,00€/άτομο * 80 άτομα 1.600,,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος

 

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.